ANBI-gegevens en jaarverslag 2022 – Remonstranten Alkmaar (2023)

ANBI 2022 gegevens en jaarverslag

Algemene gegevens, Jaarverslag 2022 en ANBI 2022

A. Algemene gegevens

Volledige naam van Appi:Protest in Alkmaar tegen het stadsbestuur
Telefoon nummer:072-5112307
RSIN/belastingnummer:809613001
Kamer van Koophandel nr.75759772
Een websiteadres:www.alkmaar.remonstranten.nl
E-mail:peterburen@planet.nl
Adres:Fredsona 33-37
PLZ:1811 ND
Ort:Alkmaar
Adres:Fernidesena 35
PLZ:1811 ND
Ort:Alkmaar

Protest in Alkmaar is een religieuze groepering die behoort tot de Broederschap van Protest.

De stad vertegenwoordigt een zelfstandig deel in de zin van artikel 2 van het tweede deel van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook Deel I, Deel IV van de Kerkorde (Grondbeginselen). Het tweede deel van de Kerkverordening, Verordening B, beschrijft de taken van de Kerkelijke Vergadering.

Een gemeente kan als zodanig worden beschouwd als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over voldoende huisvesting beschikt en de statuten van de gemeente zijn goedgekeurd door de Commissie voor Protestantse Zaken (Nationaal Comité).

Het Kerkreglement van de Protestbroederschap bevat onder meer administratieve, financiële, toezichthoudende en (disciplinaire) rechterlijke regelingen die gelden voor kerkleden, gemeenten en andere onderdelen van de kerk. Het kerkelijk reglement kunt u vinden op de website van de regionale kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De protesterende gemeenschap ontving een collectief besluit van de ANBI Belastingdienst. Dit betekent dat verschillende steden en andere tot de sekte behorende instellingen ANBI werden genoemd. Dat geldt ook voor de protestbijeenkomst in Alkmaar.

B. Samenstelling van de Raad van Bestuur

Het bestuur van een gemeente rapporteert aan de kerkenraad en bestaat uit de griffiers van die kerk. In onze kerk bestaat de parochieraad uit 5 leden, gekozen door de parochie. Pastors zijn lid van kerkraden.

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Kerkraad, wat tot uiting komt in het goedkeuren van zaken als de begroting en de jaarrekening. De Kerkraad stuurt ook een delegatie naar de Nationale Conventie van Protesterende Broederschappen, die het nationale beleid bepaalt. De Kerkraad legt tijdens haar jaarvergadering verantwoording af aan haar leden en vrienden.

C. Doel/visie

Volgens het evangelie van Jezus Christus ziet de protestbroederschap haar missie als het aanbidden en dienen van God, terwijl ze tegelijkertijd verantwoordelijkheid neemt als een gemeenschap van sociaal geloof, prediking en viering, zorgzaamheid en pastorale schenking, getuigenis en dienstbaarheid. De protestbroederschap is historisch nauw verbonden met de Nederlandse samenleving en wil het welzijn van deze samenleving dienen. De protestbroederschap maakt deel uit van de christelijke kerk. Dit wordt beschreven in Deel 1 “Grondbeginselen” van de Kerkorde.

4. Beleidsplan

Het politieke programma van de protestbroederschap is te vinden via de volgende link: https://www.remonstranten.nl/anbi/

op de websitealkmaar.remonstranten.nl/beleidsplanHet politieke plan van onze Raad voor 2013-2017 vindt u hier.

5. Beloningsbeleid

De predikanten van onze kerk worden betaald volgens het Pastor's Compensatieplan.

Andere medewerkers, b.v. B. Medewerkers van de kerk, sacristie/huismeester, worden betaald volgens het Arboreglement van de Protestantse Kerk Nederland van de Protestantse Broederschap.
De geldende regelgeving vindt u via de volgende link:Algemene Bepalingen van de Nederlandse Protestantse Kerk

Leden van kerkraden, quorums en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

F. Activiteitenrapporten

De kerkenraad draagt ​​de algehele verantwoordelijkheid jegens de gemeente. De taak van de kerkenraad is het bevorderen van het kerkelijk leven en alle andere belangen van de gemeente. De kerkenraad, bijgestaan ​​door de predikant, stelt het beleid vast en zorgt ervoor dat de predikant zijn taken naar behoren vervult, beslist over alle bestuurs- en bestuurszaken en houdt toezicht op het beleid van de diakenen en andere commissies.

Jaarverslag 2022 van de protestgemeenschap Alkmaar

geïntroduceerd worden

Gelukkig kan na de “Covid-19-jaren” het werk van de Kerk in 2022 volledig worden hervat. Pastor Gerdink Ubbers was bereid het bedrijf een nieuw elan te geven. Eerst ontwikkelt de kerkenraad een politiek plan voor 2022-2027. In juni kan dit plan tijdens de Lentelunch aan de Kerk worden gepresenteerd, waar iedereen zich kan inschrijven voor een klas- of studiegroep. Tot 2022 blijft de samenstelling van de gemeenten grotendeels ongewijzigd.

Politiek

De Kerkraad was de komende jaren actief betrokken bij het vormgeven van het beleid. Vanaf dat moment besluit hij samen te werken met een taskforce naar het voorbeeld van een kerkenraad. Taken en doelen worden na de oprichting door de werkgroep uitgewerkt en bepalen hoe de betreffende doelen moeten worden bereikt. Dit heeft geresulteerd in een ‘work in progress’ werkprogramma getiteld ‘Into the Future’. Het doel van dit alles en van alle werkgroepen is het creëren van een ontmoetingsplaats die functioneert als een gemeenschap waar iedereen kan nadenken over kwesties van geloof en leven. Het is belangrijk om open (of bereid) te zijn voor wat er in de samenleving gebeurt.

vieren

Het hele jaar door gingen de zogenaamde ‘Op Adem Komen’-vieringen door. Deze diensten met een meditatief karakter zijn ‘open’ en worden begeleid door een koor. Open, omdat ze bezocht worden en goed beheerd worden. Parochianen en predikanten van andere kerken en denominaties. Wekelijkse stille meditaties onder leiding van alternatieve predikanten en ervaren vrijwilligers trekken een groeiend aantal bezoekers, ook van buiten de gemeente. Daar hoort ook een open Preekcafé bij, gerund door een priester, waarin met woorden en boodschappen de komende zondagsdienst wordt besproken.

het plan

In de stad zijn twee gespreksgroepen gevormd: ‘Onderweg’ en ‘Doe wat je hebt gehoord?’. De eerste kring leest en bespreekt één of meerdere boeken. Dit jaar zijn dat de boeken Sprookjes en – in lijn met het nationale motto van het jaar – “Veel talen, liefde in alles”.

De tweede gespreksgroep richt zich op maatschappelijke vraagstukken als zorg (toekomst), klimaat (verandering) en levenshoudingen, vergevingsgezindheid en democratie. In verhouding tot de omvang en samenstelling van beide kringen profiteren alleen relatief stabiele groepen kerkleden van dit voordeel.

Gelukkig werd de jaarlijkse lezingenreeks (de zogenaamde voorjaarsreeks) met landelijk bekende sprekers dit jaar voortgezet en kende deze wederom een ​​toenemende belangstelling onder niet-gemeenteraadsleden. Marjoleine de Vos en Pieter Korbee deelden hun visie op de presentatie "De moed om leeg te staan".

contact werk

De bijeenkomsten van kerkleden waren oorspronkelijk bedoeld als een voortdurende zorg voor elkaar. Zo is de koffie op zondag na de dienst een belangrijke plek en gelegenheid voor samenzijn. Daarnaast bezoeken vrijwillige predikanten (geassocieerde leden) specifiek leden van de kerk in bijzondere situaties (ziekte, eenzaamheid, jubilea, verjaardagen). Indien nodig kunnen deze verbindingsleden ook optreden als signaalgever naar de predikant en/of kerkenraad.

ik zeg

Omdat we in de kerk onder de nieuwe kerkenraads- en werkgroepstructuur werkten, deed de werkgroep diakenen ook haar eigen diakenwerk. De visie van een sociaal open gemeenschap direct kunnen uiten – zelfs niet ver weg! - Vervul hun behoeften. Eerst hebben we gekeken naar de (gemeenschappelijke) doelen die ons stadsbestuur ondersteunt. Verhoogde focus op nabijgelegen doelen (Deacon).

samenwerken

Sinds 2004 nemen doopsgezinden, lutheranen en demonstranten in Alkmaar gezamenlijk deel aan de jaarlijkse openbare oogstceremonie, om de beurt in een van de kerken. De predikanten van bovengenoemde kerken komen regelmatig bijeen. De oogstceremonie van 2022 werd op 9 oktober gehouden in de Mennonietenkerk en werd geleid door predikanten uit beide gemeenten.

universalisme

De Kerkraad Alkmaars (ook onze parochie is vertegenwoordigd) heeft diverse initiatieven genomen waarin vrijwel alle kerken en kerkgenootschappen samenwerken. Opvallend in dit verband zijn het jaarlijkse paasevenement (gefinancierd door de United Church via supermarktvouchers die worden uitgedeeld aan degenen die hiervan kunnen profiteren) en de week van wereldviering in de week na Pinksteren. Ter afsluiting is er een avond met zang en oecumenische viering. Protesterende kerken maken ook deel uit van het plan. Wat gebeurt er als een ramp onze kerk treft?

Op de eerste zondag van de advent wisselen de kerken van Alkmaar al jaren adventsgroeten uit. De situatie herhaalde zich vorig jaar.

communiceren

Via de communicatiewerkgroep probeert de protesterende gemeenschap op alle mogelijke manieren te informeren over waar zij zich zorgen over maakt en wat gerapporteerd moet worden, bijvoorbeeld via een regelmatig bezochte website, het gepubliceerde gemeenschapsmagazine ‘Flitsen uit het Fnidsen’ op verzoek aan ongeveer 15 adressen, ook digitaal verzonden; De bliksemschichten verschijnen acht keer.) Het stadsbestuur is ook actief op Facebook en stuurt af en toe persberichten naar lokale en regionale kranten. Elke week wordt de liturgie van de daaropvolgende zondag digitaal verspreid onder alle gemeenten. Iedereen die de zondagsdienst wil volgen, kan dat dus live doen via Kerkomroep.

architectuur

De remonstrantse gemeenschap heeft een eigen eeuwenoude schuilkerk (gebouwd in 1659) in het centrum van Alkmaar. Naast de zondagsdiensten worden er regelmatig gemeenschapsevenementen gehouden in het gebouw. Steeds meer mensen en organisaties van buitenaf gaan in dit gebouw werken. Er zijn regelmatig concerten, af en toe begrafenissen of bruiloften, theatervoorstellingen, etc. Kerken mogen tijdens het ‘Kaasbeursseizoen’ weer opengaan voor het publiek. Het gebouw is monumentaal, goed onderhouden en, gezien de te verwachten hoge energiekosten, zoveel mogelijk (aanvullend) geïsoleerd.

Toekomst

De gemeenschap hoopt geleidelijk haar inspanningen te vergroten, zoals verwoord in de politieke visie, om zichzelf open te stellen voor een samenleving met hart, wereldbeeld, onthechting en behoeften, en tegelijkertijd een ontmoetingsplaats te bieden voor reflectie op hedendaagse religieuze overtuigingen en levenskwesties. Over vijf jaar hoopt de stad op investeringen die een beter en intensiever gebruik van de gebouwen door derden mogelijk maken.

Zorgwekkend is dat de gemiddelde leeftijd van kerkleden toeneemt, de instroom van jonge mensen laag is en het steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden om alle missies uit te voeren.

Franka van der Veena

Secretaris

Begroting 2023

leuk vinden

Het totaal aantal leden en vrienden bleef onveranderd op 84.

Zoals gebruikelijk zijn de ramingen van de begrotingsinkomsten conservatief.

De huren in Fnidsen 39 stegen met 2,3%. Rente en dividend omvatten het rendement op het geïnvesteerde vermogen.

Basis

De uitgaven in 2023 zullen worden gedomineerd door buitensporige stijgingen van de energiekosten. Ons huidige contract met Church Energy loopt af op 31 december 2022. Ons maandelijks voorschot voor 2023 is verviervoudigd. Jaarlijks komt er € 12.500 extra bij.

Om het gasverbruik terug te dringen, heeft het kerkbestuur de mogelijkheid overwogen om de kerk (rijksmonument) te isoleren. Deze mogelijkheid is besproken met adviseurs van de monumentendienst van de gemeente Alkmaar. In eerste instantie worden alle drie de maatregelen getroffen: 1. de kantelbare achterruitmiVloeren, ademende houtvezelplafonds over drie tongewelven en ventilatie via drie buitendeuren. Warmenhuizen restaureerde de kerk 12 jaar geleden en benaderde Pronk Restauratie BV met een bod.

Dit budget is exclusief subsidiabele subsidies (energiebelastingkortingen, dividendbelastingkortingen) en SIM-onderhoudssubsidies, die wel zullen worden toegekend.

Het tijdelijk weglaten van medische kosten zou de resultaten in 2023 kunnen verbeteren, aangezien de stad in 2023 op zoek gaat naar een nieuwe predikant.

Lijst met inkomsten en uitgaven

leuk vinden

In het eerste kwartaal van 2022 zullen we de normale activiteiten kunnen hervatten nadat de overheidsbeperkingen in verband met Covid-19 zijn verstreken. Ook de huurprijzen, een belangrijke inkomstenbron, stijgen weer. Een tijdlang kwamen de inkomsten vooral uit bankoverschrijvingen, maar tegenwoordig worden ze steeds vaker ontvangen van incassobureaus als onderdeel van de bezorging.

Donaties van leden en vrienden zijn onze belangrijkste bron van inkomsten en zullen ook in 2022 groot blijven.

In 2022 ontvingen we de laatste betaling van de BRIM-servicekosten van € 4.345, wat het einde van het subsidieprogramma betekende. Dit programma is vervangen door SIM Grants (Subsidie ​​Behoud Monumenten). Wij ontvingen een subsidie ​​van € 49.545, uit te keren over de periode 2023-2028.

buitengewoon inkomen

De Remonstrantse Stichting Hofje van Torenburgh verkoopt in 2022 een Hofje aan de Fnidsen 26 voor 650.000 euro. Het resterende banksaldo van de stichting, circa € 22.000, werd gedoneerd aan de protesterende kerk. De stichting is ontbonden. Daarnaast ontving onze gemeenschap in 2022 een donatie van 50.000 euro. Er werden twee nieuwe fondsen gecreëerd: “Inventaris” en “Gemeenteactiviteit”, elk € 50.000.

In 2022 blijven de energiekosten gedekt door een vast contract dat afloopt op 31 december 2022. Wij hebben nieuw meubilair besteld voor onze woonkamer "tuinkamer". Ook dit orgel heeft onderhoud nodig. Veel balhoofdbuizen moesten aangepast worden, wat alleen mogelijk was vanwege de steigerhoogte.

De bankkosten zijn blijven stijgen.

Piotr Brun,

financieel directeur

ANBI-Ausgabe 2022 Proteststadt in Alkmaar
EuroBegrotingWAARWAAR
202320222021
inkomen uit vermogen27.64021.92514.955
donaties van de gemeenschap42.00044.06543.499
subsidies en andere bijdragen2.000635.74222.053
Inzameling donaties van derden + stad8.2008.0347.024
totaal inkomen79.840709.76687.531
pastorale uitgaven43.50042.18037.738
Bijdragen aan andere kerkelijke instellingen7.5007.4155.354
Uitgaven voor kerkdiensten en gemeenschapswerk,7.0006.3405.575
Betalingen aan liefdadigheidsinstellingen van derden6.0005.9615.207
Kosten van de bouw van de kerk, inclusief afschrijving33.27818.03613.814
Overige vastgoed- en inventarisgerelateerde kosten2.0001.374Hoofdstuk 858
een vergoeding
Kostenbeheer, administratie, bankkosten, rente4.5004.8473.955
De totale kosten van103.77886.15372.501
Resultaat-23.938623.61315.030

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 09/04/2023

Views: 6069

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.